ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ณ บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดประชุมชี้แจเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านอาแบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ พื้นที่ทำกิน ณ บ้านแม่เตียน ในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเพาะกล้าผักอินทรีย์และการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เช
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IOT) สำหรับเกษตรกร (tnternet of things for Smart Faming ) ณ สำนักงานกลุ่มลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 13 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมทำฝายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านชตวัน ต.สันทะ อ. นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 11 มิถุนายน 2564

จัดประชุมและฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสุกร ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 10 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษรตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 5 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ สถานีฯ อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 4 มิถุนายน 2564

จัดประชุมเรื่อง การประชุมและทบทวนแผนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 4 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองเขียว ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 3 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ณ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เขียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 3 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 1 ณ บ้านขอบด้ง สถานีฯ อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 28 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนของสำนักพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 28 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 18 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างสัญญาการเลี้ยงกระเบือนม และระเบียบการยืมกระบือนม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 7 พฤษภาคม 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 29 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพริกเม็กซิกันเผ็ดให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 29 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 28 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศ จ.ลำพูน
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 28 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ