ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แผนยุทธศาสตร์องค์กร

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554)

 

แผนปฏิบัติการ สวพส.

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สวพส.

 

แผนพัฒนาพื้นที่สูงครอบคลุม 20 จังหวัด

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงดำเนินงานในพื้นที่ ศศช.

 

โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”