แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ   
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนปฏิบัติการปี 2562 ไปพลางก่อน) รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โหลดข้อมูล (ZIP)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 โหลดข้อมูล (ZIP)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 โหลดข้อมูล (ZIP)
แผนการใช้เงินสะสม  
แผนการใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี  
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) รายละเอียด
แผนการใช้งบประมาณรายเดือน-ไตรมาส  
แผนการใช้งบประมาณรายเดือน-ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
แผนการใช้งบประมาณรายเดือน-ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
Share this: