เกี่ยวกับสภาพพื้นที่สูง

  • พื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป
  • การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง จำแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดประเทศไทย
  • จำนวนประชากรประมาณ 1,070,354 คน (ประมาณ 270,886 ครัวเรือน) ใน 4,205 กลุ่มบ้าน ใน 20 จังหวัด
พื้นที่ปฏิบัติงาน

สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง

การมีส่วนร่วมภาครัฐ-ภาคประชาชน / คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) / บริการประชาชน

H-KM คลังข้อมูลดิจิทัล (E-Book)

คู่มือการปฏิบัติงาน

วารสาร สวพส. (ฉบับที่ 1 - 6)

Editors' Pick / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศทั่วไป

RPF - Int'l Conference

ปฏิทินกิจกรรม สวพส.

(ภายใน) ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานบ่อย

Login required to all systems