องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

30 ธันวาคม 2562
อ่าน: 486 ครั้ง

23 ธันวาคม 2562
อ่าน: 683 ครั้ง

สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเกี่ยวกับสภาพพื้นที่สูง

  • พื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป
  • การกระจายตัวของชุมชนบนพื้นที่สูง จำแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดประเทศไทย
  • จำนวนประชากรประมาณ 1,070,354 คน (ประมาณ 270,886 ครัวเรือน) ใน 4,205 กลุ่มบ้าน ใน 20 จังหวัด
พื้นที่ปฏิบัติงาน

 
ประกาศรับสมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
แจ้งเรื่องร้องเรียน