76,546 ราย

เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

419,759,297.94 บาท

รายได้ของเกษตรกรจากการถ่ายทอด
องค์ความรู้และพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

613 รายการ

องค์ความรู้พื้นที่สูง (HKM)
จาก 8 หมวดหมู่องค์ความรู้

(ข้อมูล ณ 24 ก.ย. 2566)

A=101 B=235 C=280

เป้าหมายยกระดับการพัฒนากลุ่มพื้นที่ 1
กลุ่มบ้านแบบโครงการหลวงโดยสมบูรณ์

ยกระดับการพัฒนา 616 กลุ่มบ้าน (เดือนมกราคม 2566)

 
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2561
A B C D รวม
5 102 255 254 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2562
A B C D รวม
11 107 305 193 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2563
A B C D รวม
21 129 317 149 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2564
A B C D รวม
48 170 284 110 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2565
A B C D รวม
74 173 369 - 616
การคาดการณ์ระดับการพัฒนาพื้นที่ ปี 2566
A B C D รวม
101 235 280 - 616

7 สิงหาคม 2565
อ่าน: 9,206 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2565
อ่าน: 10,025 ครั้ง

6 มิถุนายน 2565
อ่าน: 22,357 ครั้ง

 
ติดตามแผนงานสำคัญ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ปฏิทินกิจกรรม
คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
แจ้งเรื่องร้องเรียน
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID-19