กิจกรรมและเหตุการณ์

สวพส .จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

7 ธันวาคม 2561 อ่าน: 25 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2561 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์

16 พฤศจิกายน 2561 อ่าน: 75 ครั้ง

สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พันเอกวชิรวิชญ์ สาริกานนท์ รองหัวหน้าอำนวยการประสานงาน คก.พมพ.จว.ต.ก-ม.ส. เป็นประธาน

งานนโยบาย/เรื่องสำคัญล่าสุด

เรื่อง:
แนวทางปฏิบัติ กรณีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รายละเอียด
คณะอนุกรรมการสถาบัน รายละเอียด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
เกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คุณธรรมความโปร่งใส) รายละเอียด

บทความองค์ความรู้: งานวิจัย งานพัฒนาบนพื้นที่สูง

การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง

24 กันยายน 2561 อ่าน: 201 ครั้ง

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้หลัก เช่น การปลูกข้าว และเลี้ยงโค กระบือ

พันธุ์กระเทียมไทย

23 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 484 ครั้ง

กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศชนิดที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทย

วิธีการใช้ GA3 ให้องุ่นลูกโต ๆ

27 เมษายน 2561 อ่าน: 573 ครั้ง

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3)

ระบบงานสารสนเทศ (ภายใน)
บริการประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ดูทั้งหมด

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

2 กันยายน 2561 อ่าน: 131 ครั้ง

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

2 กันยายน 2561 อ่าน: 147 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

23 พฤษภาคม 2561 อ่าน: 467 ครั้ง

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

สื่อสิ่งพิมพ์:
วารสาร โปสเตอร์ และคู่มือ

โปสเตอร์ และคู่มือ

สวพส. ดำเนินการตามนโยบายโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

การปลูกเสาวรสหวานคุณภาพดี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน

ปลูกเงาะบนดอย สร้างป่า สร้างรายได้ ไม่ต้องเผา