บริการออนไลน์ (E-Services)

การให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่าน LINE OA

 

HRDI LINE ของดีพื้นที่สูง - ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้

 

วีดิทัศน์แนะนำ HRDI LINE ของดีพื้นที่สูง - ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้

 

บริการออนไลน์ (E-Services via Web Application)

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
(HKM)

ระบบพอร์ทัลภูมิสารสนเทศ
(GIS Portal)

องค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง
(RSDB Portal)

Highland Information Portal
(HIP)

ฐานข้อมูลโรคพืช

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (2018-ปัจจุบัน)

เกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง (ระบบ MEHigh)

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

แผนผังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Kiosk)

ฐานข้อมูลพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สวพส.