คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)

  รายชื่อ ตำแหน่ง
(1) ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษา
(2) รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ที่ปรึกษา
(3) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ
(5) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(6) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
(7) ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
(8) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(10) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(11) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
(12) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(13) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
(14) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
(15) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
(16) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(17) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
(18) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(19) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการ
(20) ราชเลขาธิการ กรรมการ
(21) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
(22) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
(23) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการ
(24) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการ
(25) เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง กรรมการ
(26) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(27) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(28) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
(29) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(30) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(31) ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

อำนาจหน้าที่:

  1. พิจารณาและกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  2. พิจารณาและกำหนดแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมใดๆ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
  3. พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมใดๆ และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และวินิจฉัยปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ควบคุม กำกับดูแล ติดตามผล และประสานการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง
  6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของงานโครงการหลวงได้ตามความเหมาะสม
  7. เชิญบุคคลจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นให้มาชี้แจง หรือส่งข้อมูลหรือสถิติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
  8. ยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ รวมตลอดทั้งขอใช้อสังหาริมทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
  9. ให้คำรับรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง ตามข้อเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวงโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงานและความประหยัด เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดรับไปประกอบการพิจารณา
  10. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
Share this: