แบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน

   แบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน    ติดตามสถานะการแจ้งเรื่องร้องเรียน

“ข้อความหรือข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ร้องเรียนกรอกในระบบใช้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ร้องเรียนเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกปิดเป็นความลับ”

 
 
อ่านก่อน
เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการให้บริการตามภารกิจของสถาบัน รวมถึงเรื่องที่ต้องการให้สถาบันช่วยเหลือ เยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์
รายละเอียด
 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง ข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น การใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ใช้อำนาจหน้าที่ในการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง เป็นต้น
รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ