ปฏิทินกิจกรรม

1
จัดประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำหนังสือคู่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพผลไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 2 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
2
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิม
กิจกรรมวันที่: 24 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
3
จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 18 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
4
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 13 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
5
จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ (การดูแลป่า) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
6
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลเรื่อง การจัดการโรคและแมลง และการใช้สารชชีวภัณฑ์ในระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี และเคพกูลเบอร์รี ณ โรงแรมแคนทารีฮิวว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 10 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
7
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ในชุมชน ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
8
จัดกิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
9
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มสุกร การใช้อาหารและการลดต้นทุนโดยการทำอาหารหมัก ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
10
จัดกิจกรรม FAM TRIP ทดสอบและแนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนตันแบบแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เรื่อง ดอยงาม วิถีป่า ณ บ้านดอยงาม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
11
จัดกิจกรรมเสวนา ศึกษาดูงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ไม้ผลบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
12
จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้่า ณ สวนดาวจำรัสแสง อ.แม่จัน, พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และส่วนเกษตร 32 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
13
จัดฝึกอบรมเรื่อง การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน Global GAP plus requirement of Mc Donald's ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 27 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
14
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้รู้ในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าสำหรับเป็นวิทยากรเรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
15
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 และจำทำแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 งานไม้ผลโครงการหลวง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
16
จัดกิจกรรมจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูล และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
17
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนศูนย์ฯ ผาตั้ง เรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานการจัดการผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
18
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การเพาะเห็ดหอมให้แก่กลุ่มเยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบห้วยโป่ง อ.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
19
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัมการเก็บใบขาสดเพื่อแปรรูปเป็นชาเขียวอัสสัมอบไอน้ำ ขาเขียวอัสสัมคั่ว เพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
20
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาผู้นำเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกไม้ผล ณ สวนกนกภณ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
21
จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
22
จัดกิจกรรมรวบรวมและคัดแยกภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วถูกวิธีและเก็บรวบรวมคัดแยกขยะพิษในชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านศรีบุญเรือง ต. พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
23
จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการน้ำแข่วงและน้ำเคิม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
24
จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอพร้าว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลานคูน ร้านอาหารลานคูน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
25
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่อง การปลูกเสาวรสหวานและการปลูกผักปลอดภัย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง, บ้านมอโกร อ.ทางสองยาง จ.ตาก
กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
26
จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรและผู้นำชุมชนเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนต้นแบบการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลเขียงเคี่ยง และเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
27
ุจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
28
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตไฮเดรนเยีย และไม้กระถาง ณ บริษัทชัยโยฟาร์ม จำกัด เขตบางแค กรุงเทพฯ ตลาดนัดไม้จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สวนคชสิห์ อ.บ้านบึง จ
กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
29
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู ศศช. และครูนิเทศน์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง, สถานีเกษตรกรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
30
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2562
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,713 รายการ