ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 22 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลเรื่อง การจัดการอาโวโดคุณภาพ ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ณ ศูํนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการลหวงแม่ปูนหลวงเรื่องการปลูกชาจีน แบบอินทรีย์ ณ สภานีเกษตรกลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง กระบวนการจัดการคุณภาพกาแฟอราบิก้า ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 7 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกพืชผักแบบประณีตภายใต้โรงเรือนและการสร้างโรงเรือนแบบต้นทุนต่ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 4 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่สูงรตามแนวทางโครงการหลวงและศึกษาดูงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 3 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 2 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตเบญจมาศนอกฤดูกาล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการปักลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่าเมี่ยน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.แวียงแกน
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 4 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง จ.น่าน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 30 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 28 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรภพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 27 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ณ บ้านห้วยโป่งผาลาด หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่า (การปลูกป่าชุมชน) ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยตอง ในพื้นที่ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 24 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2564

จัดประขุมชี้แจงเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ้านใหม่พัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกและแหล่งผลิตพืชอาหารตามาตรฐาน GAP ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมะเขือเทศโครงการหลวงแบบประณีต ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ณ บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2564

จัดประชุมชี้แจเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านอาแบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ พื้นที่ทำกิน ณ บ้านแม่เตียน ในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 20 มิถุนายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเพาะกล้าผักอินทรีย์และการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสา ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เช
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,459 รายการ