ปฏิทินกิจกรรม

1
จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญาาด้านงานหัตถกรรมเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยงปักเดือยโบราณ ณ โบสถ์คริสจักรบ้านแกมหอมใหม่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมวันที่: 6 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
2
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและกีฬาชนเผ่าปกาเกอญอ ณ ลานเอนกประสงค์บ้านผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 20 มีนาคม 2562
รายละเอียด
3
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี และการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อ.สบเปิง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 19 มีนาคม 2562
รายละเอียด
4
จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการหรือแผนชุมชน โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมัก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านน้ำเคิม,บ้านแม่แพะ,บ้านต้นต้อง, บ้านน้ำลีใต้ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 14 มีนาคม 2562
รายละเอียด
5
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและการวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 14 มีนาคม 2562
รายละเอียด
6
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ บ้านห้วยโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 10 มีนาคม 2562
รายละเอียด
7
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกเบบี้คอสภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
8
จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์ฯ ห้วยแล้ง เรื่อง การปลูกพริกหวานภายใต้โรงเรือน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
9
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช.และเกษตรกร และเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 9 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทุ่งเริง และแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
10
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพืชผักแบบปราณีต ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
11
จัดฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพอาโวคาโด ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
12
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช.และเกษตรกร และเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 8 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
13
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นแบบขึ้นค้าง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
14
จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง การวิเคาระห์เพื่อถอดบทเรียนและหาแนวทางพัฒนางานหัตถกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดงานหัตถกรรมจากภูมปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม จ.จันทรบุรี และศูนย์หัตถกรรมผ้าต้นมือ จ
กิจกรรมวันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
15
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 2 เชียงราย โครงการรักษ์น้ำเพื่อพ
กิจกรรมวันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
16
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักในโรงเรือน นอกโรงเรือน และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
17
จัดฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพอาโวคาโด ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
18
จัดกิจกรรมการวิเคราะห์สาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ ศศช. บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
19
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช.และเกษตรกร และเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 7 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อ.สองแคว จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
20
จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ ปู่คำห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
21
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
22
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช. และเกษตรกรและเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 6 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
23
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
24
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหาร และการฐมพยาบาลเบื้องตน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
25
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การบริหาราจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโวยชุมชนและการจัดการกลุ่มเต้นท์และโฮมสเตย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ต.แม่ริม อ.แม่ริม,กลุ่มท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งกวาว ต.สะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
26
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช.และเกษตรกร และเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 5 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
27
จัดประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรเรื่อง การปลูกกาแฟและการปลูกเสาวรสหวาน ณ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง หมู่ที่ 8 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
กิจกรรมวันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
28
จัดกิจกรรมศึกษดูงานเพื่อพัฒนาครู ศศช. และเกษตรกรและเรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวง ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
29
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โครงการพัฒนาพื้ินที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
30
จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเครื่องคนตรีลาหู่และการเต้นปอยเตเว ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,579 รายการ