ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 27 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าต้นน้ำบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 25 กรกฎาคม 2565

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านป่าต้นน้ำข้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2565

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 21 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนบ้านอมลอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถเรื่อง การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 14 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง ทิศทางและแนวทางการปลูกอโวกาโดในอนาคต ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 10 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งน้ำและชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 6 มิถุนายน 2565

จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ชี้แจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 6 มิถุนายน 2565

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมรณรงค์ทำแนวกันไฟ ณ บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำและกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาร (การขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ) ณ บ้านดอยมด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565

จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดมลภาวะ ณ บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2565

จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าลีซูและจีน ณ บ้านดอยช้างลีซู ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 28 มกราคม 2565

จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ขุนแปะ
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 27 มกราคม 2565

จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้น ณ บ้านป่ากล้วย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 21 มกราคม 2565

จัดประชุุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ประจำปี 2565 ณ บ้านโป่งน้อยใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯขุนวาง
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 18 มกราคม 2565

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 17 มกราคม 2565

จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 16 มกราคม 2565

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่ ณ ร้าน Balance อ.เมือง จ.แพร่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 10 มกราคม 2565

จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนเกษตรกร และการจัดประชุมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 25 ธันวาคม 2564

จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 24 ธันวาคม 2564

จัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 23 ธันวาคม 2564

จัดประชุมการวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และบ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 22 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 20 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 20 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมจัดทำแผนชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 19 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 17 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ