ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 16 มกราคม 2565

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่ ณ ร้าน Balance อ.เมือง จ.แพร่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 25 ธันวาคม 2564

จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 24 ธันวาคม 2564

จัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 23 ธันวาคม 2564

จัดประชุมการวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และบ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 22 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 20 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 20 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมจัดทำแผนชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 19 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 17 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 15 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทในกระแสเลือดแก่เกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 13 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 12 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกองุ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การผลิตไม้ดอกไม้กระถาง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การปลูก การดูแลกุหลาบและหน้าวัวกระถาง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ, บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่่ 16 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 9 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและกวางตุ้งต้น ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 9 ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง มาตรฐาน GLOBAL GAP ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และแม่แฮ จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 5 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 4 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (การจัดทำฝายชะลอน้ำ) ณ บ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,507 รายการ