ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 7 พฤษภาคม 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 29 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพริกเม็กซิกันเผ็ดให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 26 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัย "ชาวน่าน ลดเผา เราขนะ" โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่สายนาเลา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่า ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 22 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมขนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 19 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผีกอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเรื่อง การปลูกผักกาดปลีให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 9 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศีกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 8 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่1/2564 ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 7 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจหาสารเคมีตาค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร เพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเผ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ บ้านปางแดงใน, บ้านท่าขี้เหล็ก, บ้านห้วยปง, บ้านแม่จอน และบ้านผาลาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตและการจัดการคุณภาพชาจีนและชาอัสสัม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกรเพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้ารระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 5 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนบ้านปางแดงใน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 4 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตามคามต้องการ หรือแผนชุมชนโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำแนวกันไฟ ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7, บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6, บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 และบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนเรื่อง การสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ห้องประชุมบ้างปิงใน หมู่ที่ 3 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 3 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟโคยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ บ้านล้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้สารเคมีในการป้องกันโรค แมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 2 เมษายน 2564

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลการดัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ณ ห้องประชุมดอยคำ ศูนย์ผึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์มหาชน)
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 1 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกมูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง การใช้สารเคมีการป้องกันโรคและแมลงอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับไม้ดอก ครั้งที่ 5 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 31 มีนาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,385 รายการ