ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 28 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตและประกอบงานสิ่งทอ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 24 สิงหาคม 2562

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงานกาแฟโครงการหลวงระยะ 4 ปี (2562-2565) และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 16 สิงหาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 8 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 2 สิงหาคม 2562

จัดประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำหนังสือคู่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพผลไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 25 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการสาธารณะร่วมกับชุมชนและโครงการหลวง ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 24 กรกฎาคม 2562

จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานกลุ่มอารักขาพืช และงานวิเคราะห์สาร มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านอารักขาพืช และวิเคราะห์สาร ประจำปี 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 24 กรกฎาคม 2562

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิม
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 23 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 22 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผล้ตภัณฑ์ และการตลาดงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จ
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2562

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วอะซูกิและการจัดการแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 18 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 18 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 15 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกชิมบิเดียมเรื่อง การปรับปรุงงานชิมบิเดียมแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 15 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 13 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักการขาวปลีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ (การดูแลป่า) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 11 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 11 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 11 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเรื่องวางระบบการจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวขของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ณ ห้องประชุมบ้านเชตะวัน อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 10 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลเรื่อง การจัดการโรคและแมลง และการใช้สารชชีวภัณฑ์ในระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี และเคพกูลเบอร์รี ณ โรงแรมแคนทารีฮิวว์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัม การเก็บใบชาสดเพื่อมาแปรรูปเป็นชาเขียวอบไอน้ำเพื่อให้ได้ชามาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้านในรูปแบบแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้าน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงบการหลวงศรีคีรีรักษ์ จ.ตาก
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 9 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงภูิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ในชุมชน ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 7 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน (สร้างฝายผสมผสานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หินไม้ล้มที่ตายแล้วฯลฯ) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 6 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการอบรมบริหารจัดการกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อลดหนี้ ณ บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,732 รายการ