ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 22 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมนิทรรศการ การพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 20 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านพอพอปือละคี หมู่ที่ 4 และบ้านเกร๊ะคี หมู่ที่ 3 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 19 ธันวาคม 2562

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและมูลนิธิโครงการหลวง งานวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 18 ธันวาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีหัวใจให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 15 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ บ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ 16 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 13 ธันวาคม 2562

จัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในงาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าและของดี ผลิตภัณฑ์ อ.กัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 11 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชในระบบ GAP ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2562

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ณ สวนดาวจำรัสแสง อ.แม่จัน ,ส่วนเกษตร 32 อ.แม่สาย และพระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2562

จัดการศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เรื่อง การปลูกเมล่อนภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 5 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงเรื่อง การปลูกพริกหวานเขียวภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย, สถานีเกษตรกรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 4 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาจิตอาสาและสาธารณะประโยชน์ ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 3 ธันวาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักการขาวปลีให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 2 ธันวาคม 2562

จัดการศึกษาด
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 2 ธันวาคม 2562

จัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในงาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าและของดี ผลิตภัณพ
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 1 ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ณ สำนังานพิพัธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 29 พฤศจิกายน 2562

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธาร (การสร้างฝายชะลอน้ำ) ณ สิบสองพัฒนา และบ้านปางค่าเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 25 พฤศจิกายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้งและผาตั้ง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 24 พฤศจิกายน 2562

จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณะร่วมกับชุมชนและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ณ บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 22 พฤศจิกายน 2562

จัดประชุมเรื่อง การวางแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 21 พฤศจิกายน 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลวดลายดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 19 พฤศจิกายน 2562

จัดอบรมและสาธิตเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักเพื่อใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 12 พฤศจิกายน 2562

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ บ้านป่างิ้ว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน, บ้านห้วยลึก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 8 พฤศจิกายน 2562

จัดอบรมและสาธิตเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักเพื่อใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ ณ แปล
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 24 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการดูแลแปลงกาแฟ และการวางแผนการผลิตกาแฟอราบิก้า ณ ศาลารวมใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 23 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ณ บ้านซื่อมื่อหลวง หมู่ที่ 6 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 23 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าเรื่อง การปลูกผักใบภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เขียงราย
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 22 ตุลาคม 2562

จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจัดตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 21 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนา
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 17 ตุลาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านแปะ หมู่ที่ 7 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 17 ตุลาคม 2562

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,776 รายการ