ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 5 ตุลาคม 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมาตรฐาน และหลักสูตรการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุม Malada Space บริษัทมาลาดา เบบีั้ จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 15 กันยายน 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์และสรุปงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ณ
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 15 กันยายน 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์และสรุปงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ณ
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 10 กันยายน 2563

จัดประชุมเชิงสรุปผลการดำเนินงานโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 4 กันยายน 2563

จัดกิจกรรมการประชุมและทำพิจารณ์จัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโชนย์ที่ดินให้เหมาะสมยั่งยืน ณ บ้านแม่หลองน้อย บ้านมูแมะ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 1 กันยายน 2563

จัดกิจกรรมการประชุมคณะทำานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 29 สิงหาคม 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์และสรุปงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 26 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมโครการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 25 สิงหาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 23 สิงหาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกมันเทศญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 21 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดขอเกษตรกรเพื่อรณรงค์ลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 20 สิงหาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 18 สิงหาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 4/2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 16 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การแปรรูปของที่ระลึกจากผ้าชนเผ่า ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำริน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 15 สิงหาคม 2563

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านบูแมะ หมู่ที่ 2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 12 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ ๗ ณ ป่าชุมชนบ้านธารทอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ ๕ ณ ป่าชุมชนบ้านป๊อก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ ๔ ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ ครั้งที่ ๓ ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยวังหลวง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ ๘ ณ บ้านอะบอโด่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 10 สิงหาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่้อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 9 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ ครั้งที่ ๒ ณ ป่าชุมชน บ้านขุนทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 9 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ ๗ ณ บ้านพนาเสรี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 8 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าธรรมชาติ (การปลูกป่า) ในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ ครั้งที่ ๑ ณ บ้านแม่วอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 8 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ ๖ ณ บ้านห้วยชมภู อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 7 สิงหาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 6 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ ๕ ณ บ้านแม่ปุนหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 6 สิงหาคม 2563

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงบการหลวง 51 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 6 สิงหาคม 2563

จัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 6 สิงหาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่้อง การปลูกผักผลให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,051 รายการ