ปฏิทินกิจกรรม

1
จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ ปู่คำห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
2
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านน้ำเย็น ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยน้ำเย็น)
กิจกรรมวันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
3
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกรกลู่มผู้ปลูกอะโวคาโด ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
4
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม เรื่อง การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 23 มกราคม 2562
รายละเอียด
5
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านขุนตื่นน้อย)
กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม 2562
รายละเอียด
6
จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ บ้านแม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 10 มกราคม 2562
รายละเอียด
7
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตกรตัวอย่าง Smart Famer ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
กิจกรรมวันที่: 9 มกราคม 2562
รายละเอียด
8
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านห้วยแห้ง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยแห้ง)
กิจกรรมวันที่: 8 มกราคม 2562
รายละเอียด
9
จัดกิจกรรมงานสือสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ณ ลานวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรมวันที่: 22 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
10
จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเยาวชนในงานโครงการหลวง 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 21 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
11
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านแม่แฮหลวง)
กิจกรรมวันที่: 19 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
12
จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 17 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
13
จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ณ บ้านขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 15 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
14
จัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 15 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
15
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์บ้านเหล่า เรื่อง การบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ บ้านใหม่ดอนแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ)
กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
16
จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาแปลงชาอัสสัมการเก็บในชาสดเพื่อแปรรูปชาขาว White-tea เพื่อให้ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 14 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
17
จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 13 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
18
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 12 ณ บ้านใหม่สันติ หมู่ที่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 12 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
19
จัดประชุมชี้แจงเรื่อง บทบาทผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส. ปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลยวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
กิจกรรมวันที่: 12 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
20
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านแกงหอมใหม่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยฮะ)
กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
21
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 11 ณ บ้านตงจาใส หมู่ที่ 13 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
22
จัดฝึกอบรมเรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบโครงการหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
23
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 10 ณ บ้านเจียงจาใส หมู่ที่ 11 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 10 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
24
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 9 ณ บ้านป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 9 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
25
จัดกิจกรรมนิทรรศการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ บริเวณพื้นที่ด้านขวาของสนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
26
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 8 ณ บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 8 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
27
จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ณ พื้นที่โีครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
28
จัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 7 ณ บ้านปางต้นเดื่อ หมู่ที่ 9 ต.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
29
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตกรตัวอย่าง Smart Famer ณ ศ
กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
30
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตกรตัวอย่าง Smart Famer ณ ศูนย์พัฒนา
กิจกรรมวันที่: 7 ธันวาคม 2561
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,414 รายการ