ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 2 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมสรุปบทเรียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร คร้้งที่ 3 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (บ่อพวง) ครั้งที่ 1 ณ บ้านทุ่งหลวง ศูนย์ฯ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ บ้านปูเลย ศูนย์ฯ วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 28 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 21 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวเรื่อง การปลูกแตงกวาญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 21 มกราคม 2564

จัดประชุมการชับเเคลื่อพัฒนาเชิงพื้นที่การจัดทำแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานบูรณาการ ณ ห้องประชุมบ้านห้วยโทน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 19 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาความรุ้ ทักษะ กระบวนการวิเคราะห์การจัดทำแผนชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และโครงการพัฒนาพื้น่ที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแ
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 19 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณ แปลงเรียนรู้ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 18 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง การผลิตผักกาดขาวปลี และขึ้นฉ่ายคุณภาพภายใต้โรงเรือน ณ ศูนยฺ์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 17 มกราคม 2564

ัจัดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในระบบ GAP กาแฟ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 15 มกราคม 2564

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือเรื่อง การเพาะกล้าพืชผักที่มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 15 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมเรื่อง ระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มแพะนม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขัองและเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 14 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับเกษตรกรและผู้นำชุมชนเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มหัตถกรรม แนวทางการพัฒนากลุ่มหัตถกรรม และชุมชนได้นำไปสู่การปฏิบัติจริง ณ บ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 14 มกราคม 2564

จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง อ.ปัว จ.น่าน
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 13 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเรื่อง การผลิตผักภายใต้โรงเรือนพลาสติกให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 13 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และบ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 12 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและการผลิตข้าว ณ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 12 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ณ ห้องเรียนศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านแผาแดงบน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จะพะเยา
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 12 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดิน ณ แปลงเรียนรู้ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 11 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่มกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ (รายใหม่) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เขียงราย
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 8 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมและสาธิตเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและวัสดุปรับปรุงดิน
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 8 มกราคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลง
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่มกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มพ
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่มกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ (รายใหม่) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินเรื่อง การปลูกหอมญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลว
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง การผลิตผักกาดขาวปลี และขึ้น
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรเรื่อง การผลิตผักกาดขาวปลี และขึ้นฉ่ายคุณภาพภายใต้โรงเรือน ณ ศูนยฺ์พัฒนา
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 7 มกราคม 2564

จัดศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือเรื่อง การเพาะกล้าพืชผักที่มีคุณภาพ ณ ศ
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 5 มกราคม 2564

ศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินเรื่อง การปลูกหอมญี่ปุ่นให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 5 มกราคม 2564

จัดฝึกอบรมให้ความรุ้เรื่องระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) ณ โครงการฯ ปางมะโอ, ห้วยเป้า, บ้านผาลาย, บ้านปางแดงในโครงการฯปางแดงใน อ.เชียงดาว, บ้านนาเลา,แม่สายป่าเมี่ยง โครงการฯ โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,206 รายการ