ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 22 ตุลาคม 2562

จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจัดตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 10 ตุลาคม 2562

จัดประชุมเรื่องการวางแผนจัดการผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวสงห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 12 กันยายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 11 กันยายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2592 อำเภอเมือง เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 8 กันยายน 2562

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดบทเรียนเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้นำเกษตกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 2 (กก-โขง) เชียงราย ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 5 กันยายน 2562

จัดกิจกรรมจัดการเสวนา เฮมพ์ (กัญชง) พืชมหัศจรรย์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 2 กันยายน 2562

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 28 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ผลิตและประกอบงานสิ่งทอ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ.ดอยเต๋า จ.เชียงใหม่ และชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 24 สิงหาคม 2562

จัดฝึกอบรมเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินการป้องกันโรคและแมลงในข้าว ณ บ้านราชา หมู่ที่ 11 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 24 สิงหาคม 2562

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงานกาแฟโครงการหลวงระยะ 4 ปี (2562-2565) และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.จ่าน และศูนย์ภูฟ
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 22 สิงหาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง คร้ั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมสถานีเกษตรกรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 16 สิงหาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 8 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 2 สิงหาคม 2562

จัดประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับจัดทำหนังสือคู่มือการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพผลไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 25 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการสาธารณะร่วมกับชุมชนและโครงการหลวง ณ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 24 กรกฎาคม 2562

จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานกลุ่มอารักขาพืช และงานวิเคราะห์สาร มูลนิธิโครงการหลวงเรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านอารักขาพืช และวิเคราะห์สาร ประจำปี 2562 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 24 กรกฎาคม 2562

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงเพื่อขับเคลื่อนบริการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปี 2562 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ, แม่จริม และโรงแรมดิอิม
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 23 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 22 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์เรื่อง การพัฒนาทักษะการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผล้ตภัณฑ์ และการตลาดงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง อ.แม่จ
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 19 กรกฎาคม 2562

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วอะซูกิและการจัดการแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 18 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 18 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 15 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกชิมบิเดียมเรื่อง การปรับปรุงงานชิมบิเดียมแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 15 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 13 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้อกันการชะล้างพังทลายดิน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักการขาวปลีและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ (การดูแลป่า) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 11 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 11 กรกฎาคม 2562

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,741 รายการ