ปฏิทินกิจกรรม

1
จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ ปู่คำห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน
กิจกรรมวันที่: 20 กุมภาพันธ์
รายละเอียด
2
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านน้ำเย็น ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยน้ำเย็น)
กิจกรรมวันที่: 7 กุมภาพันธ์
รายละเอียด
3
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านขุนตื่นน้อย)
กิจกรรมวันที่: 22 มกราคม
รายละเอียด
4
จัดฝึกอบรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทอผ้าแปรรูปเพื่อจำหน่าย ณ บ้านแม่หลองหลวง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 10 มกราคม
รายละเอียด
5
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านห้วยแห้ง ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยแห้ง)
กิจกรรมวันที่: 8 มกราคม
รายละเอียด
6
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ห้วยปูหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านแม่แฮหลวง)
กิจกรรมวันที่: 19 ธันวาคม
รายละเอียด
7
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านแกงหอมใหม่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (พื้นที่โครงการฯ บ้านห้วยฮะ)
กิจกรรมวันที่: 11 ธันวาคม
รายละเอียด
8
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ห้วยสถาน ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ บ้านผาแดง)
กิจกรรมวันที่: 22 พฤศจิกายน
รายละเอียด
9
จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ บ้านห้วยกล้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 21 พฤศจิกายน
รายละเอียด
10
จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตชิ้นงานหัตถกรรมเพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ บ้านต้นตอง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (พื้นที่โครงการฯ ห้วยโป่งพัฒนา)
กิจกรรมวันที่: 20 พฤศจิกายน
รายละเอียด
11
จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ บ้านย่านำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 20 พฤศจิกายน
รายละเอียด
12
จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ บ้านห้วยมะซาง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 19 พฤศจิกายน
รายละเอียด
13
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) Good Agricultural Practice ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ต. ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 15 พฤศจิกายน
รายละเอียด
14
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันโรคและแมลง และการขยายพันธุ์ไม้ผลโดยวิธีการเปลี่ยนยอด ณ บ้านกิ่วสะไต หมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 13 พฤศจิกายน
รายละเอียด
15
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
กิจกรรมวันที่: 12 พฤศจิกายน
รายละเอียด
16
จัดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านนาเลาใหม่ โครงการพื้นที่เฉพาะฯ บ้านฟ้าสวย,บ้านสันป่าเกี๊ยะ โครงการพื้นที่เฉพาะฯ บ้านผาแดง
กิจกรรมวันที่: 9 พฤศจิกายน
รายละเอียด
17
จัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง ณ โรงแรม mountainfloat ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 7 พฤศจิกายน
รายละเอียด
18
จัดฝึกอบรมเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT Organic Standards): International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM Accredited) ณ โรงแรม Wintree City Resort อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 25 ตุลาคม
รายละเอียด
19
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การทำคอนกรีตบล็อกผสมแกนเฮมพ์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
กิจกรรมวันที่: 19 ตุลาคม
รายละเอียด
20
จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่และกิจกรรมการพัฒนาระบบกระจายน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันที่: 17 ตุลาคม
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,319 รายการ