ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 21 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อและผักกาดขาวปลีให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 14 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัยในพาร์สเลย์และเซเลอรี่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 14 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเรื่องระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในกระแสเลือด ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 12 กรกฎาคม 2563

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การใข้สารเคมีทางการเกษตร การคัดแยกขยะพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกิจกรรมการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 10 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพืชตระกูลพริกมะเขือในระบบ Substrate ภายใต้โรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 8 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 2 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 1 กรกฎาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 30 มิถุนายน 2563

จัดประชุมกลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2563 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2563

จัดประชุมกลุ่มย่อยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักพัฒนาด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 29 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาด การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมจัดโครงการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 26 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตดอกเก๊กฮวยให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกไม้ผลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 25 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตดอกเก็กฮวยให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ของชนเผ่าปะหล่อง ณ บ้านนอแล หมู่ที่ 12 ต.แม่งอน อ. ฝาง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่สถานนีเกษตรหลวงอ่างขาง
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 23 มิถุนายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขยายพันธุ์กุหลาบด้วยวิธีปักชำและติดตา ณ
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2563

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 22 มิถุนายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการประมง ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 19 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้านในรูปแบบแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินของเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกป่าชาวบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 17 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขยายพันธุ์กุหลาบด้วยวิธีปักชำและติดตา ครั้งที่ 2 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 16 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมการผลิตพืชที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 16 มิถุนายน 2563

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนชุมชนและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลาง ณ บ้านหล่ายอาย หมู่ที่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 16 มิถุนายน 2563

จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร และการตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อให้การปฏิบัติเป็นตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 15 มิถุนายน 2563

จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 12 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 11 มิถุนายน 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกกะหล่ำปลีแดงให้มีคุณภาพ คร้้งที่ 1 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 10 มิถุนายน 2563

จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร และการตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนา
รายละเอียด

ทั้งหมด 2,995 รายการ