จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเยาวชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมของเยาวชนและสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมของเยาวชนและสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม