จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 

 

หลักการและเหตุผล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อชี้แจงและพิจารณาโครงการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อชี้แจงและพิจารณาโครงการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม