คณะผู้บริหาร สวพส.

คณะผู้บริหาร

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

รายละเอียด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 1203
อีเมล: [email protected]
 

นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ

 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน
โทรศัพท์: 053-114110-5 ต่อ 1004
อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]
 

นางสาวเพชรดา อยู่สุข

 
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 1207
อีเมล: [email protected]
 

นางอาณดา นิรันตรายกุล

 
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 1214
อีเมล: [email protected]
 

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

 
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทรศัพท์: 053-114110-5 ต่อ 1105
อีเมล: [email protected]
 

นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง

 
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 3509
อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]
 

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์

 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 3202
อีเมล: [email protected]
 

นางสาวเกษราภร ศรีจันทร์

 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 1119
อีเมล: [email protected]
 

นางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์

 
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหาร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 1301
อีเมล: [email protected]
 

นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ

 
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 1
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
โทรศัพท์: 053-328496-8 ต่อ 2207
อีเมล: [email protected]

คณะที่ปรึกษา

นายวิรัช พูนทรัพย์

 
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กร
โทรศัพท์: -
อีเมล: -