คณะอนุกรรมการสถาบัน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการ
(2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ
(3) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อนุกรรมการ
(4) นางสาวลดาวัลย์ คำภา อนุกรรมการ
(5) นายอภิชาติ รัตนราศรี อนุกรรมการ
(6) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการและเลขานุการ
(7) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และ แผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 2. จัดทำนโยบาย กำกับและประสานการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูง
 3. กลั่นกรองงานต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการวิจัย

เพื่อให้การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ประธานอนุกรรมการ
(2) พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ อนุกรรมการ
(3) นางอารี วิบูลย์พงศ์ อนุกรรมการ
(4) นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อนุกรรมการ
(5) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อนุกรรมการ
(6) นางณัฐา โพธาภรณ์ อนุกรรมการ
(7) นางสุนันทา สมพงษ์ อนุกรรมการ
(8) นายขวัญชัย ดวงสถาพร อนุกรรมการ
(9) นางอัญชัญ ชมภูพวง อนุกรรมการ
(10) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
(11) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา อนุกรรมการ
(12) ผู้อำนวยการสำนักวิจัย อนุกรรมการและเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะการกำหนดแนวนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ สวพส. และสอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยของประเทศและแหล่งงบประมาณ
 2. เสนอแนะการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยต่อคณะกรรมการสถาบัน
 4. เชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการพัฒนา

เพื่อให้การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการ
(2) นายสมคิด จันทมฤก อนุกรรมการ
(3) นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา อนุกรรมการ
(4) นายสมพร อิศวิลานนท์ อนุกรรมการ
(5) นายสุรศักดิ์ ทองเพียร อนุกรรมการ
(6) นายชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์ อนุกรรมการ
(7) นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(8) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา อนุกรรมการ
(9) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
(10) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ
(11) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. เสนอแนะการกำหนดแนวนโยบาย และแผนงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 2. เสนอแนะการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาต่อคณะกรรมการสถาบัน
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เพื่อให้การดำเนินงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายอำพน กิตติอำพน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(2) นางสาวลดาวัลย์ คำภา ประธานอนุกรรมการ
(3) นายสมชาย พฤฒิกัลป์ อนุกรรมการ
(4) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ อนุกรรมการ
(5) นายอภิชาติ รัตนราศรี อนุกรรมการ
(6) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ อนุกรรมการ
(7) นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ
(8) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
(9) ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
(10) รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดความยั่งยืน
 2. กลั่นกรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 3. กำกับดูแลการบริหารจัดการและการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาและบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบัน

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ
(2) นายสุพศิน สุเมธิวิทย์ อนุกรรมการ
(3) นางอุดมพร เอกเอี่ยม อนุกรรมการ
(4) นางอรวรรณ คงธนขันติธร อนุกรรมการ
(5) นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนุกรรมการ
(6) นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ อนุกรรมการ
(7) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
(8) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ อนุกรรมการ
(9) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 4. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายอัชพร จารุจินดา ประธานอนุกรรมการ
(2) นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม อนุกรรมการ
(3) นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
(4) นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ อนุกรรมการ
(5) หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย เลขานุการ
(6) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาให้ความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน
 2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน หรือการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
 3. พิจารณากลั่นกรองการยกร่างและ/หรือการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบัน
 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 8/2566 เรื่อง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
ประธานอนุกรรมการ 8,750 บาท
กรรมการ 7,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารที่รองจากผู้อำนวยการ 1-2 ระดับ) นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นางสาวลดาวัลย์ คำภา ประธานอนุกรรมการ
(2) นายสมชาย พฤฒิกัลป์ อนุกรรมการ
(3) นายสุพศิน สุเมธิวิทย์ อนุกรรมการ
(4) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการสถาบันให้ชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณา โดยให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. ดำเนินการประเมินผู้อำนวยการสถาบันให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการสถาบันพิจารณา
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 9/2566 เรื่อง คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อยกระดับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายอำพน กิตติอำพน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(2) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ประธานอนุกรรมการ
(3) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อนุกรรมการ
(4) นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศาสตร์ อนุกรรมการ
(5) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
(6) ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการ
(7) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา อนุกรรมการ
(8) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ อนุกรรมการ
(9) รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 

2. อำนาจหน้าที่

 1. วางแผนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ สวพส. และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ของ สวพส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
 2. พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการสำหรับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ของ สวพส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
 3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำหรับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ของ สวพส.
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
   
หมายเหตุ: คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ 12/2566 เรื่อง คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 อ่านต่อ