พื้นที่โครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชดำรัส ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิโครงการหลวงนำคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน และน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการมูลนิธิโครงการหลวงว่า “โครงการหลวง ได้เริ่มขึ้นเป็นกิจการเล็กๆ ซึ่งไม่เป็นโครงการ แต่เป็นการไปเที่ยวมากกว่า คือไปเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆ ก็ได้เห็นว่าควรจะช่วยประชาชนในการอาชีพ จึงได้นำสิ่งของไปให้เขาเพื่อที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบ้าน ต่อมาก็ได้เพิ่มขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานราชการได้เข้ามาช่วย และมีคนส่วนหนึ่งช่วยเพื่อที่จะให้การส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ต่อมามีการร่วมมือของทางองค์กรต่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศด้วย จึงขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่า “โครงการหลวง”

โครงการหลวงเริ่มต้นจากโครงการที่ประกอบด้วยผู้ที่เป็นอาสาสมัครและเป็นข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศ ในที่สุดเป็นโครงการที่มากมายใหญ่โตขยายออกไปจากการช่วยประชาชนในหมู่บ้าน ในวงจำกัด จนกระทั่งเป็นการช่วยเหลือเท่ากับเป็นภาคทีเดียว จึงต้องมีการบริหารที่ดีขึ้น และก็มีคนได้ช่วยบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อที่จะให้โครงการนี้ดำเนินไปตามจุดประสงค์ คือ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อที่จะให้กิจการนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอ ในการที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ อย่างดีโดยเอื้อเฟื้อบุคลากรและ งบประมาณที่จะช่วยให้ทำได้ตามจุดประสงค์...”

เว็บไซต์
มูลนิธิโครงการหลวง


 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีทั้งหมด จำนวน 39 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน และตากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงเกินกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพเป็นพื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชัน อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากชุมชนทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนจึงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินและเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานจึงแบ่งกลุ่มพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความสูง ดังนี้

  ศูนย์ ที่ตั้ง ความสูง (ม.)
1. แกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1,010
2. ขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1,035
3. ขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1,200-1,400
4. ปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 900-1,500
5. ผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 800-1,700
6. ม่อนเงาะ ต.สบก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1,300
7. แม่โถ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1,180
8. แม่ปูนหลวง ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1,080
9. แม่ลาน้อย ต.ห้วยฮ่อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1,005
10. แม่แฮ ต.แม่วิน กิ่งอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1,200
11. หนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1,185
12. ห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1,075
13. ห้วยส้มป่อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1,240
14. อ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1,400
15. อินทนนท์ ต.สันติสุข กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 1,280
16. ทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 960-1,200
17. ปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 720
18. ป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 915
19. แม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 900
20. แม่สะเรียง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 865
21. แม่สาใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 990
22. วัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 900-1200
23. ห้วยน้ำริน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.เชียงราย 995
24. ห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 910
25. ตีนตก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 700-1,200
26. ทุ่งเรา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 800-1,300
27. ทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 650
28. ปังค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง อ.พะเยา 500-1,300
29. พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 480-500
30. แม่ทาเหนือ ต.ทาเหนือ กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 520
31. แม่สะป๊อก ต.แม่วิน กิ่งอ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 580
32. แม่หลอด ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 680
33. สะโงะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 400-700
34. หนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 780
35. หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 470
36. ห้วยโป่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 780
37. ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 520
38. ห้วยเสี้ยว ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 620
39. เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 880

Share this: