ผลปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตาม

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2559

รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2558

รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2557

รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2557

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2557

รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2556

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2556