พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กับการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา รองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายบนพื้นที่สูงของไทย

บนพื้นที่สูง 54.97 ล้านไร่ ครอบคลุม 4,205 กลุ่มบ้านใน 20 จังหวัด ประชากร 1,070,354 คน (ประมาณ 270,886 ครัวเรือน)
พื้นที่ดำเนินงานปัจจุบัน 1,998 กลุ่มบ้าน (ร้อยละ 47.51 ของพื้นที่สูงในประเทศไทย)
 
โครงการ จังหวัด กลุ่มบ้าน ครัวเรือน ประชากร
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง
(39 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา 468 49,624 191,821
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(33 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี 498 62,078 232,515
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
(11 แห่ง)
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 118 5,249 24,440
4. โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
(11 แห่ง)
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ 129 24,611 76,630
5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.)
(785 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ราชบุรี 785 26,378 127,650
6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(1 แห่ง)
เชียงใหม่      
รวม 20 จังหวัด 1,998 167,940 653,056