คณะกรรมการสถาบัน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวพส.

นายชวลิต ชูขจร
 
ประธานกรรมการสถาบัน

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายประยูร อินสกุล
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายกุศล โชติรัตน์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการโดยตำแหน่ง
(แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

นายดนุชา สินธวานนท์
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม

นางสาวลดาวัลย์ คำภา
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

นายสมชาย พฤฒิกัลป์
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรรมการและเลขานุการ

 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบัน  
ประธานกรรมการสถาบัน 25,000 บาท
กรรมการ 20,000 บาท
   
หมายเหตุ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ เป็นไปตามแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561) อ่านต่อ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ. 2566) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2565) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2564) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2563) รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 1-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 2-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 3-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 4-2562 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 1-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 2-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 3-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ไตรมาสที่ 4-2561 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560)  
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด