คู่มือการปฏิบัติ

คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ

 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน

 

4 ขั้นตอนการปฏิบัติการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Modified: 10 สิงหาคม 2563, 17:06
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง สวพส. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดทำโดยกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ มีนาคม 2561

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ประจำปี 2564

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการควบคุม พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

สื่อวีดิทัศน์เรื่องการยืมและการโอนพัสดุครุภัณฑ์

 

 

Workflow ขั้นตอนการขอยืมพัสดุ

ทำไมต้องเขียนใบยืม-คืนทรัพย์สิน?

Infographic "ทรัพย์สินของ สวพส." (EP.2)

3 ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สิน สวพส.

สื่อวีดิทัศน์ ใช้ของหลวง เขียน ใบยืม-คืนด้วยนะ

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา

คู่มือนักวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่

การตอบข้อซักถามสำหรับบุคคลภายนอก

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนวิจัย

คู่มือด้านการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

คู่มือมาตรฐานการให้บริการอาคารบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก SERVICE & INFORMATION CENTER อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ขั้นตอนการรับบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ราชการสะดวก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

คู่มือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

คู่มือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

การให้บริการ Lost & Found ของหายต้องได้คืน !!!

การให้บริการ Lost & Found ของหายต้องได้คืน !!!