ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารชมวิว) อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 25 กุมภาพันธ์ 2564 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2564
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 22 กุมภาพันธ์ 2564 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2564
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการของสำนักวิจัย
ประกาศ: 19 กุมภาพันธ์ 2564 | สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2564
รายละเอียด
Share this: