ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (3 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานหารายได้ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
ประกาศ: 18 มีนาคม 2563 | สิ้นสุด: 1 เมษายน 2563
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ระดับ 3 อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 16 มีนาคม 2563 | สิ้นสุด: 3 เมษายน 2563
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน
ประกาศ: 11 มีนาคม 2563 | สิ้นสุด: 1 เมษายน 2563
รายละเอียด
Share this: