ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน (4 รายการ)  
แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: May 27 2022 | 10:50:15

ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายพรรณไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประกาศ: 24 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 1 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมและขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ: 15 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 3
ประกาศ: 14 มิถุนายน 2565 | สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด