โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถิติการใช้พลังงาน ทรัพยากร ก๊าชเรือนกระจก

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้น้ำประปา

การใช้กระดาษ

ของเสีย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก


การประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือกระจกของ สวพส.

การประเมินการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือกระจกของ สวพส.

การตรวจประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization : CFO)

ประเภทแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องการทวนสอบ

การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

การตรวจวัดปริมาณการกักเก็บในมวลชีวภาพของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว


กิจกรรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
สวพส. รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ
สวพส. รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีมาก G เงิน จากการผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ผ่านระบบออนไลน์ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
สวพส. เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดยนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการบริหารจัดการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สวพส. เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานที่สีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


สื่อประชาสัมพันธ์

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ปิดไฟในออฟฟิศก่อนออกไปพักเที่ยงกันเถอะ!!

เท่าทัน...ฝุ่นควันเมืองเหนือ

หน้าหนาวทีไร ทำไม ฝุ่นควันเยอะ?

เที่ยวปีใหม่ ใส่ใจ รักษ์โลก


วีดีโอ/พอดแคสต์

"4 ป.ประหยัดพลังงาน มาทำความรู้จักกับ"

4 ป.ที่ช่วยประหยัดพลังงานในสำนักงานกันค่ะ

"มาคัดแยกขยะ กันเถอะ"

มาคัดแยกขยะ ให้ถูกวิธีกันเถอะ

5 ส. เรื่องง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

https://www.facebook.com/hrdi.or.th (Reels)


แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ด้านสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ที่อยู่:
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
จำนวนพนักงานภายในสำนักงาน:
บุคลากรประจำในสำนักงาน จำนวน 102 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน
พื้นที่ในสำนักงาน:
พื้นที่สำนักงาน 2,473 ตร.ม. บริเวณรอบอาคาร 621 ตร.ม. รวมทั้งหมด 3,094 ตร.ม.