สำนักงานสีเขียว (Green Office)

เท่าทัน...ฝุ่นควันเมืองเหนือ

 

หน้าหนาวทีไร ทำไม ฝุ่นควันเยอะ?

ในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงจากทางตอนเหนือแผ่ลงมาปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของประเทศ ทำให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของชั้นบรรยากาศด้านบนเกิดการเปลี่ยนแปลง พื้นดินคายความร้อนออกมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุณหภูมิเหนือพื้นดินเย็นกว่าชั้นบรรยากาศด้านบน เนื่องจากมีการคายความร้อนของพื้นผิวโลก จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันขึ้น (Temperature inversion) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับเหตุการณ์ของอุณหภูมิปกติในชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดลักษณะคล้ายเพดานห้องที่กักฝุ่นละอองหรือแก๊สมลพิษที่ก่อตัวในระดับพื้นผิวโลกไม่ให้ลอยขึ้น การไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดีหรือเรียกว่า “อากาศปิด” จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง หมอก และควัน ในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ เมื่อดูจากปัจจัยแวดล้อมทั้งฤดูกาล ความกดอากาศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าวงรอบคุณภาพอากาศของประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ต่อเนื่องตลอดปี โดยมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นในช่วงต้นปี และลดต่ำลงในช่วงกลางปีที่เป็นฤดูฝน

รู้จัก...สำนักงานสีเขียว

หลักการและเหตุผล

นโยบายสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว ปีงบประมาณ 2566

 

คำสั่งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ 2566

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

องค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

ขั้นตอนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการสำนักงานสีเขียว

ช่องทางการเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

เอกสารเกี่ยวกับโครงการ