สวพส. รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ

สวพส. รับรางวัล G-Green ระดับประเทศ

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิรัตน์   ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ระดับดีมาก G เงิน จากการผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ผ่านระบบออนไลน์ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการได้ดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs)  รวมถึงการให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษโดยปรับมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินกิจกรรม 5ส รวมทั้งการจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม

          จากความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว สวพส. จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การดำเนินงานของสวพส. เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม