บทความระเบียบองค์กร

การมอบอำนาจ
การมอบอำนาจ
บทความกฎหมายน่ารู้

คำว่า “มอบอำนาจ” ตามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า “มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีการมอบอำนาจ 2 ลักษณะ คือ การมอบอำนาจทั่วไป

การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
บทความกฎหมายน่ารู้

กลุ่มงานนิติการ สำนักอำนวยการ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน หรือการจ้างเหมาบริการ/ จ้างปฏิบัติงานในโครงการ โดยรวบรวมจากหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ศึกษาและทำความเข้าใจ


ทั้งหมด 9 รายการ