ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี  
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
เรื่องอื่น ๆ  
คณะรัฐมนตีมีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป
ประกาศโดย: สำนักงาน ก.พ.ร.
รายละเอียด
แผนบริหารความต่อเนื่อง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รายละเอียด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดวางเอกสารบางประเภท ที่ประชาชนอาจขอเข้ามาตรวจค้นได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และตรวจดูโดยสะดวก และเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และให้บริการแก่ประชาชนที่จะมาตรวจค้นข้อมูล ได้ที่ เว็บไซต์ hrdi.or.th

รายละเอียดที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเป็นหนังสือซึ่งสรุปสาระสำคัญ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เว็บไซต์ สขร.
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียด
ระเบียบ ข้อบังคับ  
ประกาศโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงานละสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบัน (2556) รายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (2556) รายละเอียด
ประกาศเรื่องการดำเนินการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2556) รายละเอียด
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ.2556 รายละเอียด
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556 รายละเอียด
ระเบียบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2556 รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสถาบัน รายละเอียด
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคลปี 2553 รายละเอียด
ระเบียบว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2553 รายละเอียด
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 รายละเอียด
ระเบียบสถาบันว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2552
ผู้รับผิดชอบ:
นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์ อีเมล: [email protected]
น.ส.มนัสนันท์ จันทร์พันธ์ อีเมล: [email protected]
รายละเอียด
ระเบียบสถาบันว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2552 รายละเอียด
ระเบียบสถาบันว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2552 (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
Share this: