คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2567 | Kickoff ITA 2024

งานประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566 (Premiered on 7 Dec 2022, YouTube)

วีดิทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่

ITA คืออะไร ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร

ความยาว 3 นาที 7 วินาที

สื่อความรู้ Infographic : เกณฑ์การประเมิน ITA

ความยาว 16 นาที 35 วินาที

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แผนปฏิบัติการ

 

ผลการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ผลการดำเนินงานแผนทุจริต ปี 2565 (รอบ 12 เดือน)

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานผลรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานผลรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานผลรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566