ผลการดำเนินงานของ สวพส.

รายงานประจำปี

 

รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี 2563
สำหรับ Open Data

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2550

รายงานการเงิน ปี 2566

รายงานการเงิน ปี 2565

รายงานการเงิน ปี 2564

รายงานการเงิน ปี 2563

รายงานการเงิน ปี 2562

รายงานการเงิน ปี 2561

รายงานการเงิน ปี 2560

รายงานการเงิน ปี 2559

รายงานการเงิน ปี 2558

รายงานการเงิน ปี 2557

รายงานการเงิน ปี 2556

รายงานการเงิน ปี 2555

Playlist: ผลการดำเนินงาน

Playlist: องค์ความรู้งานวิจัยและพัฒนา

Playlist: HRDI PODCAST

Playlist: การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

Playlist: HRDI Goal

Playlist: โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

Playlist: Smart Farmer

Playlist: H-KM