ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สวพส.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สวพส.สานพลังสร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน
สวพส.สานพลังสร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงมุ่งสู่ความยั่งยืน ยึดหลักการทำงานแบบโครงการหลวง โดยใช้องค์ความรู้ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเกษตรเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์พื้นที่ สภาพภูมิสังคม และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2564

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย โดย นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เสนอประเด็นเรื่อง เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2020-2021): “ความสุข..จากยอดดอย” ซึ่งเปิดให้เข้าเที่ยวชมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

สวพส.ร่วมมือแก้ปัญหาป่าน่าน “น้ำพางโมเดล”
สวพส.ร่วมมือแก้ปัญหาป่าน่าน “น้ำพางโมเดล”

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในงาน "ครบรอบ 5 ปี สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นสู่ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ณ โรงเรียนบ้านน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

การวางแผน หารือแลกเปลี่ยน การพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำร่วมกัน
การวางแผน หารือแลกเปลี่ยน การพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำร่วมกัน

สวพส. เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ จ.เชียงใหม่

พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี


ทั้งหมด 323 รายการ