ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.
ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

คุณอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา และคุณปฎิภาณ โภคินอัคคเดช ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่การดำเนินงานของสถาบัน เพื่อเก็บข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรผู้นำและหน่วยงานบูรณาการ

สวพส.ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล“องค์กรโปร่งใส”ครั้งที่9
สวพส.ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล“องค์กรโปร่งใส”ครั้งที่9

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com ช่วยเกษตรกรไทย
กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com ช่วยเกษตรกรไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเว็บไซต์ช่วยเกษตร www.ช่วยเกษตร.com เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโมเดล "เกษตรพาณิชย์" ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ E-commerce

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.
ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

นายณรงค์ฤทธิ์ อุดมพิพัฒน์ และนายกิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ารับฟังกระบวนการทำงานแบบบูรณาการภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กลไกความร่วมมือการพัฒนา วิธีการทำงานการใช้แผนชุมชน การใช้แผนที่รายแปลงของชุมชนบ้านแม่วากเป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่การเกษตร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.
คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “โครงการคู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ณ บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมความก้าวหน้างาน สวพส.
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมความก้าวหน้างาน สวพส.

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะร่วมรับฟังความก้าวหน้าในการสนับสนุนระบบกระจายน้ำขนาดเล็กในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 38 โครงการ 9 จังหวัด

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้แนะนำเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงาน

สวพส. เตรียมความพร้อมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2
สวพส. เตรียมความพร้อมตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินผลรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 2 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สวพส. ร่วมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรและผักปลอดสารพิษ ทองผาภูมิ
สวพส. ร่วมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรและผักปลอดสารพิษ ทองผาภูมิ

สวพส. ร่วมจัดงานตลาดสินค้าเกษตรและผักปลอดสารพิษ อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


ทั้งหมด 302 รายการ