ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ
สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าศึกษาดูงาน สวพส.
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าศึกษาดูงาน สวพส.

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ สวพส. เนินงาน PMQA 4.0 และการทำงานให้เป็นองค์กรโปร่งใส่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวพส.
คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวพส.

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกกรรมาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายการดำเนินงานข้อมูลด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การจัดทำฐานข้อมูลและนำแผนที่รายแปลงของเกษตรกร ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ กปส. ครั้งที่ 1/2563
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ กปส. ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง

สปร.เก็บข้อมูลพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลสวพส.
สปร.เก็บข้อมูลพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลสวพส.

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแม่สามแลบ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสวพส.

ผู้บริหาร สวพส. มอบนโยบายต่อต้านการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร สวพส. มอบนโยบายต่อต้านการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล

ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.
ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

คุณอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา และคุณปฎิภาณ โภคินอัคคเดช ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่การดำเนินงานของสถาบัน เพื่อเก็บข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรผู้นำและหน่วยงานบูรณาการ

สวพส.ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล“องค์กรโปร่งใส”ครั้งที่9
สวพส.ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล“องค์กรโปร่งใส”ครั้งที่9

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com ช่วยเกษตรกรไทย
กระทรวงเกษตรฯ เปิดลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com ช่วยเกษตรกรไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเว็บไซต์ช่วยเกษตร www.ช่วยเกษตร.com เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนโมเดล "เกษตรพาณิชย์" ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ E-commerce


ทั้งหมด 314 รายการ