ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid) จำนวน 2 รุ่น โดยฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารริมน้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โครงการหลวงและสวพส.
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่โครงการหลวงและสวพส.

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัด

พืชผักคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
พืชผักคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

พืชผักจะเป็นอาหารอันดับแรกๆที่มีความสำคัญ แต่เกษตรกรจะสามารถปลูกพืชผักเป็นอาชีพอย่างมั่นคงได้ ความปลอดภัยของผลผลิต และการเพาะปลูกแบบประณีต เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวพส.ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดปฐมนิเทศบุคลากร หลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เริ่มงานใหม่ของสถาบันได้ทราบถึงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน เข้าใจในหลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง และหลักการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง


ทั้งหมด 377 รายการ