ข่าวสาร / กิจกรรมสำคัญ / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.
ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

นายณรงค์ฤทธิ์ อุดมพิพัฒน์ และนายกิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ารับฟังกระบวนการทำงานแบบบูรณาการภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กลไกความร่วมมือการพัฒนา วิธีการทำงานการใช้แผนชุมชน การใช้แผนที่รายแปลงของชุมชนบ้านแม่วากเป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ การจัดระเบียบพื้นที่การเกษตร การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.
คณะ ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “โครงการคู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ณ บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมความก้าวหน้างาน สวพส.
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมความก้าวหน้างาน สวพส.

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะร่วมรับฟังความก้าวหน้าในการสนับสนุนระบบกระจายน้ำขนาดเล็กในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 38 โครงการ 9 จังหวัด

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยม สวพส.

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้แนะนำเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงาน

สวพส. ลงพื้นที่ให้ความรู้ “การประเมิน ITA”
สวพส. ลงพื้นที่ให้ความรู้ “การประเมิน ITA”

สวพส. ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ita)

สวพส. ส่งมอบอุปกรณ์สู้ไวรัส COVID-19 ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มช
สวพส. ส่งมอบอุปกรณ์สู้ไวรัส COVID-19 ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มช

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยนายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวพส. จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สู้ โควิด -19 ทั่วเมืองน่าน
สวพส. จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สู้ โควิด -19 ทั่วเมืองน่าน

2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ทั้งหมด 314 รายการ