ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

อนุกรรมการประเมินผลติดตามงานบ้านแม่วาก แก้ไขปัญหาความยากจนฯ
อนุกรรมการประเมินผลติดตามงานบ้านแม่วาก แก้ไขปัญหาความยากจนฯ

อนุกรรมการประเมินผลติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายพิเศษ (Extra Assignment) เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนและการเผาด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

อนุกรรมการพัฒนาติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนา จ.เชียงราย
อนุกรรมการพัฒนาติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนา จ.เชียงราย

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสถาบันนำทีมอนุกรรมการพัฒนาลงติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและงานพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยงทางด้านการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา วาวี และแม่สลอง

สวพส. เดินหน้าโครงการรักษ์น้ำฯ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
สวพส. เดินหน้าโครงการรักษ์น้ำฯ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน

สวพส.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และกระทรวงเกษตรฯเชิญชวนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สวพส. รับมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ
สวพส. รับมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ

สวพส. เข้าร่วมงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ (International Open Data Day 2024) พร้อมรับประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards)


ทั้งหมด 638 รายการ