พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีพื้นที่ดำเนินงานในด้านการวิจัยและการพัฒนา

พื้นที่ปฏิบัติงาน

แห่ง

เป้าหมาย
(กลุ่มบ้าน)

การดำเนินงาน

แผนระยะต่อไป

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีวิจัย

38 - - - - -

2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ชื่อเดิม โครงการขยายผลโครงการหลวง)

33 275 79 96 78 22

3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

11 126 85 24 8 9

4. โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

11 121 24 55 37 5

5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

- 363 23 64 165 111

6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์

1 - - - - -

ความสัมพันธ์ของพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

แผนที่ความเชื่อมโยงของ
ศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงต่างๆ กับโครงการหลวง

Share this: