จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง ทิศทางและแนวทางการปลูกอโวกาโดในอนาคต ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง ทิศทางและแนวทางการปลูกอโวกาโดในอนาคต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกและการดูแลอโวคาโดบนพื้นที่สูง พร้อมนำมาปรับใช้ในพื้นที่แปลงของเกษตรกรได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกและการดูแลอโวคาโดบนพื้นที่สูง พร้อมนำมาปรับใช้ในพื้นที่แปลงของเกษตรกรได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม