จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านป่าต้นน้ำข้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านป่าต้นน้ำข้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านป่าต้นน้ำข้านแม่โถหลวง หมู่ที่ 9 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม