จัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำและกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการนปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการนปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำและกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้เกิดการดูแลบำรุงรักษา

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้เกิดการดูแลบำรุงรักษา

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม