จัดกิจกรรมรณรงค์ทำแนวกันไฟ ณ บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำแนวกันไฟ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟป่าพร้อมดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและดูแลรักษาต้ันน้ำ พร้อมเสริมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านแม่ลามาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟป่าพร้อมดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและดูแลรักษาต้ันน้ำ พร้อมเสริมประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม