จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งน้ำและชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งน้ำและชุมชน ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังให้เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนตระหนักความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังให้เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนตระหนักความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค

 


กำหนดการ

 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม