จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ชี้แจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชน ชี้แจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 6-11 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 6-11 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

 


กำหนดการ

 วันที่ 6-11 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม