จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนบ้านอมลอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถเรื่อง การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนบ้านอมลอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถเรื่อง การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การทีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนและชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การทีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองและสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชนและชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม