จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ชื่อโครงการ

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม