จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าต้นน้ำบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ

 โครงการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธุรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูที่ป่าธรรมขาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ครั้งที่2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ณ บ้านป่าต้นน้ำบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า และเพื่อมีมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ณ บ้านป่าต้นน้ำบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า และเพื่อมีมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม