จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาร (การขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ) ณ บ้านดอยมด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาร (การขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ) ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านดอยมด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีให้ชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านดอยมด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อขุดลอกซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี และเพื่อสร้างความรัก สามัคคีให้ชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน

 


กำหนดการ

 วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม