จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนเกษตรกร และการจัดประชุมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย ได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนเกษตรกร และการจัดประชุมการประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ในวันที่ 10,17 มกราคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา และเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10,17 มกราคม 2565 ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อกำหนดแนวทางการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดพืชผักของกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา และเพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่

 


กำหนดการ

 วันที่ 10,17 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม