จัดประชุมการวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และบ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมการวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และบ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง เพื่อเป็นชุมชนลดโลกร้อนและยั่งยืน สร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนา การระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพัฒนาการยกระดับชุมชนโครงการหลวงสู่การเป็นสังคมลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และบ้านวังไผ่ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง เพื่อเป็นชุมชนลดโลกร้อนและยั่งยืน สร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนา การระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพัฒนาการยกระดับชุมชนโครงการหลวงสู่การเป็นสังคมลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

 


กำหนดการ

 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม