จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลผลิตไม้ผลเขตหนาว ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ผลเขตหนาวให้แก่่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 นที่ 18 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งกิ่งไม้ผลเขตหนาวให้แก่่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 

 


กำหนดการ

 นที่ 18 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม