จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่ ณ ร้าน Balance อ.เมือง จ.แพร่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่ ในวันที่ 16-18 มกราคม 2565 ณ ร้าน Balance อ.เมือง จ.แพร่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของกาแฟไทย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 16-18 มกราคม 2565 ณ ร้าน Balance อ.เมือง จ.แพร่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้การแปรรูปกาแฟด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของกาแฟไทย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 16-18 มกราคม 2565

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม