จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ได้กำหนดการจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรและผู้คนทั่วไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรและผู้คนทั่วไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 17 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม