จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการเพาะปลูกที่ดี  พืชอาหาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อฝึกอบรมและ ทบทวนหลักการของระบบการเพาะปลูกที่ดีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเดิม และเกษตรกรผู้สมัครใหม่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชอาหารของตนเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม