จัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ได้กำหนดการจัดนิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบญจมะ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อแสดงผลผลิตจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

 


กำหนดการ

 วันที่ 25 ธันวาคม 2564-5 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม