จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำกลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อลดหนี้บ้านห้วยมะเกลี้ยง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ขะต๋าน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม