จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดมลภาวะ ณ บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นตที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นตที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดมลภาวะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุนชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สู่งแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความค้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านท่าผา หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุนชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สู่งแบบโครงการหลวงที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความค้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม