จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้น ณ บ้านป่ากล้วย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขอุงชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขอุงชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้น ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ บ้านป่ากล้วย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ บ้านป่ากล้วย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


กำหนดการ

 วันที่ 27 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม