จัดประชุุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ประจำปี 2565 ณ บ้านโป่งน้อยใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯขุนวาง

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บ้านโป่งน้อยใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯขุนวาง 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บ้านโป่งน้อยใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯขุนวาง 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม