จัดกิจกรรมจัดทำแผนชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดทำแผนชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ บ้านห้วยทรายขาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 ธันวาคม  2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม